יום ראשון, 15 בינואר 2023

סָפֵק על טובים השנַיִם מן האחד [שיחות על קֹהלת עם ישראל פיבקו]

 

טובות התכונות הדומות שלהם, אומר המדרש, תכונת הגברתן ותכונת הצורֶך בתורגמן, הוא אומר, ״ויאמר ה' אל משה קח לך את יהושע בן נון קח לך גברתן כמותך״, ו״משיב הקדוש ברוך הוא ואומר לו למשה תן לו תורגמן ליהושע״. 

הם טובים בתכונות, אמר ישראל, אבל כך גם כל אחד מהם טוב, ודיברנו על תן לו תורגמן ליהושע, מי שמעביר משפה לשפה, כמו שיהושע היה למשה שהיה כְבַד פֶּה וּכְבַד לָשׁוֹן, אבל גם יהושע זקוק לתורגמן, כל מנהיג זקוק לו, להעביר לשפת העם, שניהם זקוקים לתורגמן.

״ויהא שואל ודורש ומורה הוריות בחייך שכשתפטר מן העולם לא יהו ישראל אומרים לו בחיי רבך לא היית מדבר ועכשיו אתה מדבר״, ישראל דורשים מיהושע שילמד וידרוש כשמשה עדיין חי, ויש ספק על טובים השנַיִם, והרי בלי תורגמן הם לא טובים. 

וכאילו המדרש אומר העֶצֶב של משה הוא כשהם שנַיִם, ״היה משה מתעצב בלבו שלא עמד אחד מבניו״, כאילו אומר העצב של משה הוא בטובים השנַיִם, כאילו אומר העצב הוא במשה וישראל מגביהים ראשיהם לשמוע דבריו של יהושע, כשהנהגת יהושע בזמן חיי משה. ושאלנו למה אלֹהים אמר שבני אהרון הם כאילו בניו של משה, וישראל אמר בני אהרון הם בני כהן, ואלֹהים אמר בן של אהרון מחליף אותך, וזה מפתיע, כביכול העברַת תפקידו של משה להיות כהן. אלֹהים כאן מתעתע במשה. כמו אומר לו נכשלת בהנהגה המדינית ולכן תהיה בממד הכהן. ו״אף אדם שאני מעמיד על ישראל ילך ויעמוד על פתחו של אלעזר״. על פתחו של כהן. 

 

 

 

 

[מדרש סתרי דברים, מדרש הלכה. 

ספרִי דברים פרשת נצבים פיסקא שה

+במדבר כז יח+ ויאמר ה' אל משה קח לך את יהושע בן נון קח לך גברתן כמותך. קח לך אינו אלא בלקיחה לפי שאין חבר נקנה אלא בקשי קשין מכאן אמרו יקנה אדם חבר לעצמו שיהא קורא עמו ושונה עמו אוכל עמו ושותה עמו וגולה לו סתריו וכן הוא אומר +קהלת ד ט+ טובים השנים מן האחד +שם /קהלת/ ד יב+ והחוט המשולש לא במהרה ינתק משיב הקדוש ברוך הוא ואומר לו למשה תן לו תורגמן ליהושע ויהא שואל ודורש ומורה הוריות בחייך שכשתפטר מן העולם לא יהו ישראל אומרים לו בחיי רבך לא היית מדבר ועכשיו אתה מדבר ויש אומרים העמידוֹ מן הארץ והושיבו בין ברכיו והיה משה וישראל מגביהים ראשיהם לשמוע דבריו של יהושע מה היה אומר ברוך ה' אשר נתן תורה לישראל על ידי משה רבינו כך היו דבריו של יהושע רבי נתן אומר היה משה מתעצב בלבו שלא עמד אחד מבניו אמר לו הקדוש ברוך הוא במה אתה מתעצב בלבך שלא עמד אחד מבניך והלא בני אהרן אחיך כאילו בניך הם אף אדם שאני מעמיד על ישראל ילך ויעמוד על פתחו של אלעזר]״

 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה