יום חמישי, 8 באוקטובר 2020

״שאמרוהו שֹרים של מעלה״ יביע ריבוּי דעות. ועימוּת בתוך שיר השירים [שיחות עם ישראל פיבקו על שיר השירים רבה]

 

״ישקני מנשיקות פיהו היכן נאמרה״ אומר המדרש, כי יש צורך לשאול מה ההכרח של מה שנאמר בשיר השירים,של אהבת גבר ואִשה, כי התנ״ך לא בא לספר סיפור אישי על גבר ואשה, וההכרח הוא ההתבוננוּת על העולם מנקודת המבט של האדם על אלֹהים והעולם, וחז״ל אומרים לא אדם פרטי אלא עַם. זאת הכנסת ייעוּד של עַם לַספר. 

וכולו ויכוּחַ על היכן נאמר שיר השירים, בים נאמרה, בסיני נאמרה, באהל מועד נאמרה, בבית עולמים נאמרה, הקדוש ברוך הוא בכבוד גדולתו אמָרה, מלאכי השרת אמרוהו. 

בסיני נאמרה וכך שיר השירים הוא כשֹיח בין אלֹהים והעם, ובסיני היתה הברית והיא הרבה יותר משֹיח, ואז שיר השירים הוא ברית. אלֹהים והעם זקוקים לַברית ושניהם יכולים להָפֵר אותה, אמר ישראל, וישנו המאמץ האינסופי של מעמד הר סיני, מאמץ בגלל היכולת להָפֵר. וזה שיר השירים, וזאת ההכרעה להמשיך את הברית. וכשחז״ל אומרים ברית נישואים של העם ואלֹהים, אמר ישראל, הם מדברים על היכולת לשאת את המונותיאיזם במציאוּת, כי רק עם ישראל הסכים לקבל עליו את אלֹהים. 

ואחרי כן "הקדוש ברוך הוא בכבוד גדולתו אמָרה", האל אמר את שיר השירים דרך שלֹמה, שהשלום שלו. אבל יש בזה בעיה, אמר ישראל, כי שיר השירים לא מבטא שלום אלא מתח פנימי לא פוסק. וכן, אלהים יכול לדבר על שלום רק דרך המלך שלא נלחם, כלומר אלהים יכול לדבר על שלום רק אם האדם יצר שלום.  ושוב, ב"מלאכי השרת אמרוהו", שיר השירים נאמר לא על ידי אדם, ושֹרים של מעלה יביע ריבוי דעות כי אלה שֹרים ולא שֹר אחד. ולכן יהיה עימות פנימי בשיר השירים. 

ו״באהל מועד נאמרה״, שהיה בו ענן אלֹהים,ואהל מועד כאן הוא ויכוח עצום על עבודת האלהים, כי הוא הדן בקשר לאלֹהים דרך הקָרבנות, וכאן במדרש אלֹהים מתגלה דרך ים סוף ודרך סיני ודרך הקָרבנות. כי כשאדם מביא קרבן האל מתגלה כאן ועכשיו, שוב ושוב האל עומד כאן ועכשיו, אמר ישראל, ואהל מועד יכול להיות בכל מקום. אבל עומד כנגדו גם בית עולמים, כי באהל מועד האל מתגלה על פי רצונו, ובבית העולמים ישנו הֶעדר החיים. 

[והֶעדר החיים מזכיר את המתים של המקריבים ואולי גם את המתים של המוקרבים.]

ומפני שאהל מועד נעלם בגלות, איפה ישאלו שאלות על החיים, אמר ישראל, בבית העולמים אפשר לשאול איפה אדם עומד.  

 

א [ב] ישקני מנשיקות פיהו היכן נאמרה ר' חיננא בר פפא אמר בים נאמרה המד"א לסוסתי ברכבי פרעה, ר' יודא ברבי סימון אמר בסיני נאמרה שנא' שיר השירים שיר שאמרו אותו השרים השוררים שנאמר +תהלים ס"ח+ קדמו שרים אחר נוגנים, תני משום ר' נתן הקדוש ברוך הוא בכבוד גדולתו אמרה שנא' שיר השירים אשר לשלמה למלך שהשלום שלו, רבן גמליאל אומר מלאכי השרת אמרוהו שיר השירים שיר שאמרוהו שרים של מעלה, ר' יוחנן אמר בסיני נאמרה שנאמר ישקני מנשיקות פיהו, רבי מאיר אומר באהל מועד נאמרה ומייתי לה מן הדא קרייא עורי צפון ובואי תימן עורי צפון זו העולה הנשחטת בצפון ובואי תימן אלו שלמים שנשחטין בדרום, הפיחי גני זה אהל מועד, יזלו בשמיו זה קטרת הסמים, יבא דודי לגנו זו השכינה, ויאכל פרי מגדיו אלו הקרבנות, רבנין אמרין בבית עולמים ומייתין לה רבנין אף אינון מהאי קרא, עורי צפון זו העולה הנשחטת בצפון, ובואי תימן השלמים שנשחטים בדרום, הפיחי גני זה בית העולמים יזלו בשמיו זו קטרת הסמים, יבא דודי זו השכינה, ויאכל פרי מגדיו אלו הקרבנות, ורבנין אמרי כולהון חורי, כולה בבית העולמים נאמרה״]   

 

                                    


 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה