יום שבת, 3 באוקטובר 2020

כל מעשיו של אותו האיש משולשין היו [שיחות עם ישראל פיבקו על "שיר השירים רבה" ]

 

שיר אחד השירים שניים ["שיר חד השירים תרין הא תלתא"] בתוך הצורך הגדול להבין מהו שיר השירים, והמדרש אומר כאן אפשר להגיע לאין סוף בריבוי של מספרים, וכל שיר עומד בפני עצמו, וכל שיר כאן הוא חלק מאינסוף שירים שלא נכתבו, אבל גם חלק מהשירים שנכתבו בשיר השירים. ובר סימון אומר שיר השירים כולו אחד. כי יש סיבה ומסובב בכל הכתוב בשיר השירים, אמר ישראל

ובצורך הגדול להבין מהו שיר השירים הצורך להבין את שלֹמה, והמדרש אומר "כל מעשיו של אותו האיש משולשין היו", שלש מעלות עלה שלמה, ואומר ג' ירידות ירד שלמה.   

דיברנו בשיחה שלנו בעיקר על "וישב שלמה על כסא ה' למלך", כי שלמה כמעט מחליף את אלהים כאן, ועל ההגעה אל דן בלא עדים והתראה

והשפה האומרת שיש כסא לה' לא היתה צריכה לתרגום לשפה לא מוגשמת, כי בעולם של נבואה הגשמה היא לא כחיסרון, אמר ישראל, אלא רק בעולם השכל,  ור' יצחק , שאומר וכי אפשר לו לאדם לישב על כסא ה' , בעצם מבהיר איך חז"ל עברו משפת הנבואה לשפת החכמה. והחכמים אומרים מה שדניאל ראה, כורסי' שביבין דינור, כסאו שביבים של אש, הוא אינסופי, והם לא יכולים לראות בשפתם את מה שדניאל ראה, וכשהם אומרים מסוף העולם ועד סופו לתיאור כסא ה' הם אומרים סופים, שזה ההיפך מאלהים, וכך הם מתחילים להקטין את שלמה ואת אלהים

כי מה כסא ה' דן בלא עדים והתראה אף כסא שלמה דן בלא עדים והתראה, וזו בקורת על שלמה וגם על אלהים בהשוואה בין מעמד אלהים ומעמד המלך במעבר אל משפט הזונות. ובמדרש הבא, כשר' סימון אומר זונות ממש היו והוציא דינן בלי עדים והתראה, מופיעה שוב הביקורת על דרך המשפט של שלמה. והם נזקקים לדיון על מי היו הזונות. הם שואלים למה הקדוּשה של הטקסט צריכה לעבור דרך זונות. 

וכל זה שייך להבנת שיר השירים, שאין בו שם אלֹהים


[שיר השירים רבה (וילנא) פרשה א

י ד"א שיר השירים ר' איבו ור' יהודה ר"א אמר שיר חד השירים תרין הא תלתא, ור"י בר סימון אמר שה"ש כולה חד ואילין תרתין אחרניאתא, מה את עבד לון שיר המעלות לשלמה וחד מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, סברין מימר דוד אמרן ואת תולה בדוד שנאמר כמגדל דויד צוארך אלא מה שה"ש שלמה אמרה ותלה אותה בדוד, כשתמצא אומר כל מעשיו של אותו האיש משולשין היו, שלש מעלות עלה שלמה במעלה הראשונה כתיב (מלכים א ה) כי הוא רודה בכל עבר הנהר, במעלה שניה שנאמר (שם /מלכים א' ה'/) ושלמה היה מושל, במעלה שלישית (ד"ה =דברי הימים= א כט) שנאמר וישב שלמה על כסא ה' למלך א"ר יצחק וכי אפשר לו לאדם לישב על כסא ה' אותו שכתוב בו +דברים ד'+ כי ה' אלהיך אש אוכלה הוא וכתיב +דניאל ז'+ נהר דינור נגיד ונפיק וגו' וכתיב כורסי' שביבין דינור ואת אמרת וישב שלמה על כסא ה', אלא מה כסאו של הקדוש ברוך הוא שולט מסוף העולם ועד סופו אף כסאו של שלמה שולט מסוף העולם ועד סופו, מה כסא ה' דן בלא עדים והתראה אף כסא שלמה דן בלא עדים והתראה, ואי זה הוא זה דינין של זונות הה"ד (מ"א =מלכים א'= ג) אז תבאנה שתים נשים, מי היו רב אמר רוחות היו ורבנן אמרין יבמות היו, ר' סימון בשם ריב"ל אמר זונות ממש היו והוציא דינן בלא עדים והתראה, ג' ירידות ירד שלמה...]


                                                              

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה