יום רביעי, 4 בספטמבר 2019

הלך לו למדינת הים [שיחות עם ישראל פיבקו]ישנה מלכודת במשל למלך, אמר ישראל כשקראנו את "זאת אשיב אל לבי על כן אוחיל, ר' אבא בר כהנא אמר משל למלך שנשא אשה וכתב לה כתובה גדולה וכתב לה כך וכך חופות אני עושה ליך וכך תכשיטין אני עושה ליך וכך וכך כסף וזהב אני נותן ליך, והניחה שנים רבות והלך לו למדינת הים..."[אֵיכָה רבה (בובר)]. 
ונדמה שדברים נהפכים פעם אחרי פעם. והמלך [אלֹהים] שעשה לה [לבני ישראל] חופות, פעם אחרי פעם, הניח אותה שנים רבות, עזב את בני ישראל בגלות ולא בגלות, והיא, שהיתה קוראת כתובתה ומתאנחת ולא נוהה אחרי דברֵי שכנותיה, אמרה לו כשחזר אילולא כתובתך מרובה שכתבת לי כבר הטעו אותי שכנותי, כי היא סמכה על הכתובה ולא על המלך. כי הכתובה היא השטר. 
ולמה היה תמיה ממנה שהמתינה לו כל השנים הללו, למה אלֹהים אמר לבנֵי ישראל בני, תמיה אני מכם היאך המתנתם לי כל השנים הללו. כי הוא לא התכוון בכתובה שזה יהיה החוזה, אמר ישראל, אבל הם אמרו לו אילולא תורתך שנתת לנו, כי הם ראו את התורה כהבטחה גמורה שלו. התורה היתה ההבטחה הגמורה שלו. והמדרש הזה לאֵיכָה מאשים כאן את אלֹהים, שלא חשב שהתורה היא הבטחה גמורה. לא את בני ישראל ואת ירושלים.
וישראל אמר עוד על "היו שכנותיה מקנטרות אותה", על אומות העולם היו מקנטרות אותה, המדרש לא נותן להפריד את ישראל מאומות העולם.  
   
  
 ["...משל למלך שנשא אשה וכתב לה כתובה גדולה וכתב לה כך וכך חופות אני עושה ליך וכך תכשיטין אני עושה ליך וכך וכך כסף וזהב אני נותן ליך, והניחה שנים רבות והלך לו למדינת הים, והיו שכנותיה מקנטרות אותה ואומרות לה לא בעליך שבק יתיך, זילי נסבי לך גבר אוחרנן, והיתה בוכה ומתאנחת, ואח"כ היתה נכנסת לתוך חופתה וקראת כתובתה ומתאנחת, לאחר ימים ושנים בא המלך, ואמר לה תמיה אני ממך איך המתנת לי כל השנים הללו, אמרה לו אדוני המלך אילולא כתובתך מרובה שכתבת לי, כבר הטעו אותי שכנותי, כך אומות העולם מונין את ישראל ואומרות להם אלהכון לא בעי יתכון, שביק יתכון, סליק שכינתיה מעליבון, בואו אצלנו ואנו ממנים אתכם דוכוסין ו....וישראל נכנסים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות שלהם וקורין בתורה....
למחר שבאה הגאולה אמר הקדוש ברוך הוא לישראל בני תמיה אני מכם היאך המתנתם לי כל השנים הללו, והן אומרים לפניו רבון כל העולמים אילולא תורתך שנתת לנו...." איכה רבה [בובר] פרשה ג]
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה